Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 5 juli 2021.

1. Toepassingsgebied

1.1. Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de aanbiedingen, bestelbonnen, offertes, correspondentie en facturen (gezamenlijk de “Overeenkomst”) aangaande het leveren van diensten en/of producten (de “Opdracht”) tussen Bvba PM – Risk Crisis Change, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te K.M. Hendrikaplein 57, 9000 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473.448.981 (hierna “PM”) en de Klant, (elk afzonderlijk “Partij” of gezamenlijk “Partijen”) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2. Door een beroep te doen op de diensten van PM bvba erkent de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.In geen geval zijn de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

1.3. PM bvba behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking hetzij door middel van een schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de website van PM bvba. Indien de Klant de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, dient hij deze binnen de 10 dagen na ontvangst van de wijzigingen bij aangetekend schrijven te protesteren. Na het tijdstip van de inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

2. Doel van de overeenkomst

De Overeenkomst is erop gericht de crisisparaatheid en veerkrachtigheid van de Klant in kaart te brengen en te verbeteren alsook crises te voorkomen dan wel te beheersen door middel van ondersteunende diensten en/of producten die PM bvba in opdracht en met medewerking van de Klant levert.

3. Aanbiedingen, offerte en orderbevestiging

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van PM bvba zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum.

3.3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer PM bvba de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding of de ondertekende en gedagtekende aanvaarding van de bestelbon of offerte, zonder wijzigingen, door de Klant ontvangt.

3.4. Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant verbindt de Klant. De Overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken en mededelingen tussen Partijen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.5. Tenzij andersluidend bepaald tussen Partijen, wordt de Opdracht pas gepland en uitgevoerd na ontvangst van een voorschot ten bedrage van 20% van de prijs.

4. De dienstverlening

4.1. De algemene dienstverlening van PM bvba kan onder andere bestaan uit:

 • het verlenen van advies m.b.t. crisisbeheer en -communicatie;
 • het organiseren van opleidingen, training en oefeningen;
 • het opmaken, aanpassen of auditen van crisis gerelateerde documentatie;
 • het inschakelen van werkprocessen, protocollen, processen, netwerken en hulpmiddelen;
 • onderzoek en ontwikkeling;
 • lezingen, representatie en bemiddeling.

4.2. PM bvba voert de Opdracht voor de Klant uit zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte en dit volgens haar gebruikelijke procedures en werkmethodes en op het door PM bvba bepaalde tijdstip en locatie.

4.3. PM bvba kan de dienstverlening aanpassen indien zij van oordeel is dat de wijziging een meerwaarde voor de crisisparaatheid of veerkracht van de klant betekent. Enkel na akkoord van de klant zal de aangepaste dienstverlening van kracht zijn.

5. Tarieven en facturatie

5.1. De Opdracht, hierin begrepen de prestaties van de medewerkers van PM, wordt vergoed volgens de tarieven zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte.

5.2. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief belastingen (zoals o.a. BTW, taxen, etc.) en/of andere kosten, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden met de geleverde diensten (zoals o.a.  accommodatie, vervoer, catering, huur, vliegtuigtickets, etc.). In de mate van het mogelijke zal PM de Klant inlichten van gebeurlijk te maken additionele kosten. Deze kosten zullen als bijkomende kosten worden gefactureerd aan de Klant.

5.3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag zoals bepaald op de factuur. Bij gebreke hieraan is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na datum van de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Overeenkomst.

5.4. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag, is de Klant aan PM bvba van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag en dit tot aan de volledige betaling. PM bvba behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

5.5. Elk protest met betrekking tot een factuur dient per gemotiveerde aangetekende brief aan PM bvba te worden bezorgd binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest is de factuur definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Het protesteren van een factuur ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

5.6. In geval van een gezamenlijk uitgevoerde Opdracht met derden blijft de Klant hoofdelijk verbonden tot betaling van het volledige factuurbedrag aan PM bvba.

5.7. PM bvba maakt standaard een voorschotfactuur ter waarde van 20% van de totale bestelling voor haar programma’s, korte opdrachten (opleidingen, oefeningen, trainingen) en onderzoeksprojecten. PM bvba factureert standaard het volledige bedrag van de bestelling voor PM Snelle Opstart contracten en open trainingen.

5.8. De Klant kan de uitvoering van een geplande opdracht kosteloos uitstellen tot 30 kalenderdagen voor de geplande uitvoeringsdatum. Bij afzegging of wijziging minder dan 30 kalenderdagen voor de geplande uitvoeringsdatum factureert PM bvba 50% van de totale bestelling. Bij afzegging of wijziging minder dan 7 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum factureert PM bvba 80% van de bestelling en staat de wijziging gelijk aan een nieuwe opdracht volgens de afgesproken modaliteiten in de overeenkomst en bijhorende bestelbon, waar de bestelbon het geldende document is. Bij afzegging of wijziging minder dan 4 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum factureert PM bvba 100% van de bestelling en staat de wijziging gelijk aan een nieuwe opdracht volgens de afgesproken modaliteiten in de overeenkomst en bijhorende bestelbon, waar de bestelbon het geldende document is.

5.9. Alle medewerkers van PM maken deel uit van een best effort systeem voor acute dienstverlening. Concreet heeft PM met enkele van zijn klanten een PM Snelle Opstart overeenkomst, wat een onmiddellijke hulpverlening behelst bij afkondiging van een crisisprocedure of dreiging ervan. Indien een PM-medewerker daardoor een opleiding, training of oefening vroegtijdig verlaat, dan zal deze later opnieuw kosteloos ingepland worden.

6. Ondersteuning door de Klant

6.1. De Klant zal aan PM bvba de nodige ondersteuning en medewerking bieden zodat PM bvba de Opdracht ongehinderd kan uitvoeren. De Klant zal hiertoe onder andere:

 • alle informatie en documenten, inclusief Vertrouwelijke Informatie, vereist voor het uitvoeren van de Opdracht, aan PM ter beschikking stellen, alsook onmiddellijk enige wijziging melden m.b.t. deze informatie en/of verstrekte documenten die een impact heeft op het welslagen van de opdracht;
 • PM toegang verschaffen tot en in contact brengen met de medewerkers en personeelsleden van de Klant zoals nodig voor het uitvoeren van de Opdracht;
 • zich ter beschikking houden van PM en zich proactief opstellen zodat overlegmomenten kunnen worden georganiseerd.

6.2. De Klant zal ervoor zorgen dat haar medewerkers en personeelsleden de verbintenissen uit dit artikel zullen naleven en dat zij aan PM de nodige ondersteuning en volle medewerking zullen verlenen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De verbintenissen die PM bvba aangaat zijn inspanningsverbintenissen.

7.2. De aansprakelijkheid (weze contractueel of buitencontractueel) van PM bvba en haar aangestelden ten aanzien van de Klant m.b.t. het uitvoeren van de Opdracht zal te allen tijde beperkt zijn tot de rechtstreekse schade veroorzaakt door grove fout, opzettelijke fout of bedrog. In geval van grove fout zal de door PM bvba verschuldigde schadevergoeding voor de veroorzaakte schade of verlies beperkt zijn tot de door de Klant reeds betaalde vergoeding voor de Opdracht.

7.3. PM bvba en haar aangestelden zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade geleden door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van een kans, het verlies van business, het verlies van winst, daling van omzet, verhoogde kosten, verlies van cliënteel, verlies van certificatie, verlies van exploitatievergunning, verlies van gebruiksrechten en -licenties of reputatieschade voortvloeiend uit of in relatie met de dienstverlening.

7.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzettelijke fout of bedrog.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten m.b.t. de aangeboden diensten en/of producten, en de daaruit voortvloeiende knowhow, adviezen, modellen, werkwijzen, rapporten, presentaties, plannen, frameworks, etc. blijven uitsluitend eigendom van PM bvba voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM bvba de producten en resultaten van de Opdrachten op enige wijze openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere recht van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.2. De klant kan een beperkt gebruikersrecht of exploitatierecht verkrijgen op de uit de diensten en/of producten voortvloeiende knowhow, adviezen, modellen, werkwijzen, rapporten, presentaties, plannen, frameworks, etc. De reikwijdte en duurtijd van dat gebruikersrecht of exploitatierecht wordt bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst met betrekking op de opdracht.

8.3. Onder “Intellectueel Eigendomsrecht” wordt verstaan: alle intellectuele en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, knowhow, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.

9. Confidentialiteit

9.1. Onder « Vertrouwelijke Informatie » wordt verstaan: alle informatie (van o.a. zakelijke, commerciële, technische, financiële of strategische aard, alsook data, ideeën, materialen, modellen, formules, rapporten, presentaties, plannen, programma’s, tekeningen, zaken- en fabrieksgeheimen) die zowel schriftelijk als mondeling wordt uitgewisseld tussen Partijen in het kader van en naar aanleiding van de Overeenkomst en dat opgenomen is in een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst. Informatie verkregen van derden zonder inbreuk te maken op enige vertrouwelijkheidsverbintenis, alsook de informatie die publiek beschikbaar is op het ogenblik dat de ontvangende Partij ze ontving of later publiek beschikbaar wordt en dit niet te wijten is aan een wanprestatie van die Partij, kan geen deel uitmaken van de vertrouwelijkheidsovereenkomst.

9.2. De Partijen zullen de Vertrouwelijk Informatie uit de vertrouwelijkheidsovereenkomst vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken voor het doel van de Overeenkomst. De Vertrouwelijke Informatie zal niet worden meegedeeld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij.

9.3. Een Partij mag de Vertrouwelijke Informatie uit de vertrouwelijkheidsovereenkomst enkel bekendmaken:
i) aan haar werknemers, medewerkers, bevoegde vertegenwoordigers en professionele adviseurs verbonden aan PM bvba, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en op voorwaarde dat deze personen gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverbintenissen die ten minste even strikt zijn;
ii) aan juridische of administratieve instanties die de overmaking eisen krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijke beslissing;
iii) indien dit nodig is om de Overeenkomst af te dwingen in een juridisch geschil tussen de Partijen.

9.4. De Vertrouwelijke Informatie strekt enkel tot uitvoering van de Overeenkomst en blijft de eigendom van de informatieverstrekkende Partij.

9.5. PM zal bij de beëindiging van de Overeenkomst of op eenvoudig schriftelijk verzoek van de Klant overgaan tot teruggave of vernietiging, voor zover als praktisch haalbaar, van de Vertrouwelijke Informatie, alsmede alle kopieën of reproducties zoals vermeld in de vertrouwelijkheidsovereenkomst.

9.6. De vertrouwelijkheidsverbintenissen blijven gelden na de beëindiging van de Overeenkomst.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur en treedt in werking op het ogenblik zoals bepaald in punt 3.3 en eindigt op het ogenblik waarop de Opdracht is voltooid.

10.2. Indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, heeft PM bvba het recht om:

i) de Overeenkomst te schorsen totdat de ingebreke blijvende Partij zijn verbintenissen is nagekomen; of
ii) de Overeenkomst vervroegd te beëindigen indien de in gebreke blijvende Partij nalaat de wanprestatie te herstellen binnen de 10 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling.

10.3. Bij vervroegde beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant alle door PM verleende diensten betalen, alsook de kosten die PM moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat PM nog had kunnen factureren aan de Klant indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien PM bewijst dat de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade.

10.4 Zodra de overeenkomst in werking treedt zoals bepaald in punt 3.3 geeft de Klant uitdrukkelijk de toelating aan PM bvba om de naam en logo van de klant publiekelijk als referentie te gebruiken en dit voor een periode van 3 jaar na het betalen van de laatste factuur aan PM bvba. Alsook heeft PM de toelating om als klant opgenomen te worden als referentie en als referentiecasus binnen offertes, lezingen en opleidingen van PM bvba.

11. Onafhankelijkheid

11.1. PM bvba vervult haar taak in volle onafhankelijkheid en bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij de diensten zal leveren.

11.2. De medewerkers van PM bvba maken op geen enkele wijze deel uit van het personeel van de Klant. De Klant zal geen secundaire arbeidsvoorwaarden noch enig ander personeelsvoordeel aanbieden aan de medewerkers van PM bvba.

12. Belangenconflict

Van zodra PM bvba wordt geconfronteerd met een belangenconflict ingevolge activiteiten buiten de Overeenkomst die een impact heeft op de Opdracht, zal zij hiervan de Klant op de hoogte stellen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het ontstaan, de geldigheid en/of de uitvoering van deze Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

14. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden, om welke reden dan ook, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast en zullen zij hun volle werking behouden.

15. Afstand van recht

Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

16. Kennisgeving

Elke kennisgeving of mededeling door een Partij wordt schriftelijk, al dan niet elektronisch, gericht aan de andere Partij met toepassing van de contactgegevens zoals opgenomen in de goedgekeurde bestelbon.

17. Privacy

PM bvba respecteert uw privacy. U kan ons privacybeleid hieronder raadplegen.

Privacybeleid

1. Waarom dit Privacybeleid?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit Privacybeleid.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website www.pm.be (hierna genoemd “Website”) alsook alle subdomeinen en de domeinen progressivemedia.be, pmedia.be, progressivemedia.eu, decopyshop.be, insyst.be, ccomm.be en lochniss.be worden beheerd door:

PM bvba
Koningin Maria hendrikaplein 57
9000 Gent
0479 112 112

www.pm.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor PM bvba als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

In artikel 5 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

3. Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

 • Via de registratie van de gebruiker.
 • Via de toegang en gebruik van de website en diensten.
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.pm.be verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor het gebruik en beheer van diensten van PM bvba in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie (bijvoorbeeld voor de registratie op de website).
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners.
 • Voor handelingen die onder “algemeen beheer” vallen.
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.
 • Voor klantenonderzoek.
 • Voor het evalueren van de doeltreffendheid van de website.

5. Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a) Feitelijke verwerkers

PM bvba kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van PM bvba en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. PM bvba kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.
 • PM bvba heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking.
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door PM bvba.

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

• Google Analytics.
• AddThis

PM bvba is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

PM bvba kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. PM bvba zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6. Welke rechten heeft de Gebruiker?

De Website stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres . Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is PM bvba verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien PM bvba niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

PM bvba behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. PM bvba is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mail adres . De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Privacybeleid

1. Waarom dit Privacybeleid?

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit Privacybeleid.

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website www.pm.be (hierna genoemd “Website”) alsook alle subdomeinen en de domeinen progressivemedia.be, pmedia.be, progressivemedia.eu, decopyshop.be, insyst.be, ccomm.be en lochniss.be worden beheerd door:

PM bvba
Koningin Maria hendrikaplein 57
9000 Gent
0479 112 112

www.pm.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor PM bvba als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

In artikel 5 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

3. Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;

 • Via de registratie van de gebruiker.
 • Via de toegang en gebruik van de website en diensten.
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.pm.be verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4. Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor het gebruik en beheer van diensten van PM bvba in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie (bijvoorbeeld voor de registratie op de website).
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners.
 • Voor handelingen die onder “algemeen beheer” vallen.
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.
 • Voor klantenonderzoek.
 • Voor het evalueren van de doeltreffendheid van de website.

5. Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;

a) Feitelijke verwerkers

PM bvba kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van PM bvba en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. PM bvba kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.
 • PM bvba heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking.
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door PM bvba.

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

• Google Analytics.
• AddThis

PM bvba is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

PM bvba kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. PM bvba zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6. Welke rechten heeft de Gebruiker?

De Website stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres . Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is PM bvba verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien PM bvba niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

PM bvba behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. PM bvba is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mail adres . De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Menu