Geldig van 1 maart 2017 tot 1 september 2020.

1. Toepassingsgebied

1.1. Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de aanbiedingen, bestelbonnen, offertes, correspondentie en facturen (gezamenlijk de “Overeenkomst”) aangaande het leveren van diensten (de “Opdracht”) tussen Bvba PM – Risk Crisis Change, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te K.M. Hendrikaplein 57, 9000 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473.448.981 (hierna “PM”) en de Klant, (elk afzonderlijk “Partij” of gezamenlijk “Partijen”) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2. Door een beroep te doen op de diensten van PM erkent de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.In geen geval zijn de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

1.3. PM behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking hetzij door middel van een schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de website van PM. Indien de Klant de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, dient hij deze binnen de 10 dagen na ontvangst van de wijzigingen bij aangetekend schrijven te protesteren. Na het tijdstip van de inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

2. Doel van de overeenkomst

De Overeenkomst is erop gericht de crisisparaatheid en veerkrachtigheid van de Klant in kaart te brengen en te verbeteren alsook crises te voorkomen dan wel te beheersen door middel van ondersteunende diensten die PM in opdracht en met medewerking van de Klant levert.

3. Aanbiedingen, offerte en orderbevestiging

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van PM zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant.

3.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum.

3.3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer PM de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding of de ondertekende en gedagtekende aanvaarding van de bestelbon of offerte, zonder wijzigingen, door de Klant ontvangt.

3.4. Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant verbindt de Klant. De Overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken en mededelingen tussen Partijen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.5. Tenzij andersluidend bepaald tussen Partijen, wordt de Opdracht pas uitgevoerd na ontvangst van een voorschot ten bedrage van 25 % van de prijs.

4. De dienstverlening

4.1. De algemene dienstverlening van PM kan onder andere bestaan uit:

  • het verlenen van advies m.b.t. crisissituaties en -communicatie;
  • het organiseren van opleidingen, training en oefeningen;
  • het opmaken, aanpassen of auditen van crisis gerelateerde documentatie;
  • het inschakelen van werkprocessen, protocollen, processen, netwerken en hulpmiddelen;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • lezingen, representatie en bemiddeling.

4.2. PM voert de Opdracht voor de Klant uit zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte en dit volgens haar gebruikelijke procedures en werkmethodes en op het door PM bepaalde tijdstip en locatie.

5. Tarieven en facturatie

5.1. De Opdracht, hierin begrepen de prestaties van de medewerkers van PM, wordt vergoed volgens de tarieven zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte.

5.2. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief belastingen (zoals o.a. BTW, taxen, etc.) en/of andere kosten, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden met de geleverde diensten (zoals o.a.  accommodatie, vervoer, catering, huur, vliegtuigtickets, etc.). In de mate van het mogelijke zal PM de Klant inlichten van gebeurlijk te maken additionele kosten. Deze kosten zullen als bijkomende kosten worden gefactureerd aan de Klant.

5.3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag zoals bepaald op de factuur. Bij gebreke hieraan is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na datum van de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Overeenkomst.

5.4. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag, is de Klant aan PM van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10 % per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande factuurbedrag en dit tot aan de volledige betaling. PM behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

5.5. Elk protest met betrekking tot een factuur dient per gemotiveerde aangetekende brief aan PM te worden bezorgd binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest is de factuur definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Het protesteren van een factuur ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

5.6. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht aan PM zijn de Klanten hoofdelijk verbonden tot betaling van het volledige factuurbedrag.

5.7. PM maakt standaard een voorschotfactuur ter waarde van 20% van de totale bestelling voor haar programma’s, korte opdrachten (opleidingen, oefeningen, trainingen) en Zombie Game simulaties. PM factureert standaard het volledige bedrag van de bestelling voor PM Snelle Opstart contracten, CIP Simulator licenties en open trainingen.

5.8. De Klant kan de uitvoering van een geplande opdracht kosteloos uitstellen tot één maand voor de geplande uitvoeringsdatum. Bij afzegging of wijziging minder dan één maand voor de geplande uitvoeringsdatum factureert PM 50% van de bestelling. Bij afzegging of wijziging minder dan één week voor de geplande uitvoeringsdatum factureert PM 80% van de bestelling. Het restbedrag wordt gefactureerd na de uitvoering.

6. Ondersteuning door de Klant

6.1. De Klant zal aan PM de nodige ondersteuning en medewerking bieden zodat PM de Opdracht ongehinderd kan uitvoeren. De Klant zal hiertoe onder andere:

  • alle informatie en documenten, inclusief Vertrouwelijke Informatie, vereist voor het uitvoeren van de Opdracht, aan PM ter beschikking stellen, alsook onmiddellijk enige wijziging melden m.b.t. deze informatie en/of verstrekte documenten;
  • PM toegang verschaffen tot en in contact brengen met de medewerkers en personeelsleden van de Klant zoals nodig voor het uitvoeren van de Opdracht;
  • zich ter beschikking houden van PM en zich proactief opstellen zodat overlegmomenten kunnen worden georganiseerd.

6.2. De Klant zal ervoor zorgen dat haar medewerkers en personeelsleden de verbintenissen uit dit artikel zullen naleven en dat zij aan PM de nodige ondersteuning en volle medewerking zullen verlenen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De verbintenissen die PM aangaat zijn inspanningsverbintenissen.

7.2. De aansprakelijkheid (weze contractueel of buitencontractueel) van PM en haar aangestelden ten aanzien van de Klant m.b.t. het uitvoeren van de Opdracht zal te allen tijde beperkt zijn tot de rechtstreekse schade veroorzaakt door grove fout, opzettelijke fout of bedrog. In geval van grove fout zal de door PM verschuldigde schadevergoeding voor de veroorzaakte schade of verlies beperkt zijn tot de door de Klant reeds betaalde vergoeding voor de Opdracht.

7.3. PM en haar aangestelden zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade geleden door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van een kans, het verlies van business, het verlies van winst, daling van omzet, verhoogde kosten, verlies van cliënteel of reputatieschade voortvloeiend uit of in relatie met de dienstverlening.

7.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzettelijke fout of bedrog.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten m.b.t. de aangeboden diensten, en de daaruit voortvloeiende knowhow, adviezen, modellen, werkwijzen, rapporten, presentaties, plannen, frameworks, etc. blijven uitsluitend eigendom van PM voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM de producten en resultaten van de Opdrachten op enige wijze openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere recht van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.2. Onder “Intellectueel Eigendomsrecht” wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, knowhow, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.

9. Confidentialiteit

9.1. Onder « Vertrouwelijke Informatie » wordt verstaan: alle informatie (van o.a. zakelijke, commerciële, technische, financiële of strategische aard, alsook data, ideeën, materialen, modellen, formules, rapporten, presentaties, plannen, programma’s, tekeningen, zaken- en fabrieksgeheimen) die zowel schriftelijk als mondeling wordt uitgewisseld tussen Partijen in het kader van en naar aanleiding van de Overeenkomst, maar uitgezonderd die informatie die verkregen is van derden zonder inbreuk te maken op enige vertrouwelijkheidsverbintenis, alsook de informatie die publiek beschikbaar is op het ogenblik dat de ontvangende Partij ze ontving of later publiek beschikbaar wordt en dit niet te wijten is aan een wanprestatie van die Partij.

9.2. De Partijen zullen de Vertrouwelijk Informatie vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken voor het doel van de Overeenkomst. De Vertrouwelijke Informatie zal niet worden meegedeeld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij.

9.3. Een Partij mag de Vertrouwelijke Informatie enkel bekendmaken:
i) aan haar werknemers, medewerkers, bevoegde vertegenwoordigers en professionele adviseurs, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en op voorwaarde dat deze personen gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverbintenissen die ten minste even strikt zijn;
ii) aan juridische of administratieve instanties die de overmaking eisen krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijke beslissing;
iii) indien dit nodig is om de Overeenkomst af te dwingen in een juridisch geschil tussen de Partijen.

9.4. De Vertrouwelijke Informatie strekt enkel tot uitvoering van de Overeenkomst en blijft de eigendom van de informatieverstrekkende Partij.

9.5. PM zal bij de beëindiging van de Overeenkomst of op eenvoudig schriftelijk verzoek van de Klant overgaan tot teruggave of vernietiging, voor zover als praktisch haalbaar, van de Vertrouwelijke Informatie, alsmede alle kopieën of reproducties.

9.6. De vertrouwelijkheidsverbintenissen blijven gelden na de beëindiging van de Overeenkomst.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur en treedt in werking op het ogenblik zoals bepaald in punt 3.3 en eindigt op het ogenblik waarop de Opdracht is voltooid.

10.2. Indien een Partij zijn verbintenissen niet nakomt, heeft de benadeelde Partij het recht om:

i) de Overeenkomst te schorsen totdat de ingebreke blijvende Partij zijn verbintenissen is nagekomen; of
ii) de Overeenkomst vervroegd te beëindigen indien de in gebreke blijvende Partij nalaat de wanprestatie te herstellen binnen de 10 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling.

10.3. Bij vervroegde beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant alle door PM verleende diensten betalen, alsook de kosten die PM moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat PM nog had kunnen factureren aan de Klant indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien PM bewijst dat de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade.

11. Onafhankelijkheid

11.1. PM vervult haar taak in volle onafhankelijkheid en bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij de diensten zal leveren.

11.2. De medewerkers van PM maken op geen enkele wijze deel uit van het personeel van de Klant. De Klant zal geen secundaire arbeidsvoorwaarden noch enig ander personeelsvoordeel aanbieden aan de medewerkers van PM.

12. Belangenconflict

Van zodra PM wordt geconfronteerd met een belangenconflict ingevolge activiteiten buiten de Overeenkomst die een impact heeft op de Opdracht, zal zij hiervan de Klant op de hoogte stellen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het ontstaan, de geldigheid en/of de uitvoering van deze Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

14. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden, om welke reden dan ook, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast en zullen zij hun volle werking behouden.

15. Afstand van recht

Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

16. Kennisgeving

Elke kennisgeving of mededeling door een Partij wordt schriftelijk, al dan niet elektronisch, gericht aan de andere Partij met toepassing van de contactgegevens zoals opgenomen in de goedgekeurde bestelbon.

17. Privacy

PM respecteert uw privacy. U kan ons privacybeleid hieronder raadplegen.

PM makes organisations more resilient by preparing them to manage and learn from disruptive events. We provide consultancy, training, acute support and research in all stages of the crisis timeline: before, during and after.

Twitter
LinkedIn
Newsletter
PM BVBA
Krijgslaan 112
9000 Gent
+32 479 112 112
info@pm.be
Bank J.Van Breda & C°
IBAN: BE90 6451 0499 2532
BIC: JVBABE22
BTW BE 0473.448.981
NACE code 82990