PM heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij uw privacy-rechten zeer ernstig nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen PM met persoonlijke gegevens omgaan. Klanten van PM zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet op de Privacy. Dit betekent dat zij zelf dienen te zorgen voor het bekomen van de nodige “opt-in”. PM is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van klanten noch voor de inhoud van de sites van klanten. Het netwerk waar deze site deel vanuit maakt bestaat uit volgende websites: pm.be, progressivemedia.be, pmedia.be, progressivemedia.eu, decopyshop.be, insyst.be, ccomm.be en lochniss.be Door één van deze websites uit ons netwerk te bezoeken gaat u akkoord met onze voorwaarden hier beschreven. Indien u uw e-mailadres op onze sites achterlaat stemt u ermee in om e-mails met informatie gerelateerd aan de activiteiten van PM te ontvangen. Indien wij van plan zijn uw gegevens door partners te laten gebruiken zal PM vooreerst uw schriftelijke toestemming vragen en niet handelen voor wij deze hebben. Deze gegevens worden verwerkt door PM (hierna “PM”), met zetel in België, K. M. Hendrikaplein 57, 9000 Gent. PM eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. De bezoeker kan te allen tijde zelf online zijn gegevens verwijderen. PM’s deontologische aanpak omtrent verzamelde persoonlijke informatie: 1. Alle verzamelde informatie wordt verworven en verwerkt op een eerlijke en legale manier. 2. De informatie zal verwerkt worden voor specifieke, duidelijk bepaalde doelen, in verhouding met de verwachtingen van de betreffende persoon. 4. De informatie zal accuraat zijn en wordt, indien nodig, upgedate. 5. De informatie wordt enkel gehouden voor de vereiste periode om het doel van de verwerking te verwezenlijken. 6. Noch te veel noch te weinig informatie wordt verzameld. Enkel relevante informatie om het bepaalde doel te bereiken. De sites uit het netwerk van PM bevatten beveiligingstechnieken om het verlies of enige vorm van aantasting van informatie te voorkomen. Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie. Naast cookies is het mogelijk dat PM gebruikelijke internettechnologie gebruikt zoals een ‘tag’. Wanneer een tag geplaatst wordt is dit om onze websites beter te maken en voor ons en onze klanten een meer accuraat klikgedrag van de websites’ bezoekers te meten. Indien u wenst te weten of u een pagina raadpleegt met tags verwijzen wij u naar de ‘bekijk code’ functie van uw browser. Wie zich inschrijft op nieuwsbrieven of andere vormen van automatische communicatie via e-mail tussen de geregistreerde en PM kan zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de “uitschrijf link” in de e-mail of op eenvoudig verzoek via info@pm.be. Wanneer u onze websites raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is. Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken en dat we ze delen met onze partners om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren. Door de registratie van uw persoonsgegevens verleent u het recht aan PM om deze gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: 1. gebruik en beheer van diensten van PM in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie (bijvoorbeeld voor de registratie op de website) 2. klantenonderzoek 3. evalueren van de doeltreffendheid van de website; 4. met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van PM; U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via ons e-mail adres info@pm.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten PM. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt. Indien u één van de websites uit ons netwerk raadpleegt mag PM het IP adres opvragen van de computer vanwaar u de desbetreffende website raadpleegt. Indien u met PM contact opneemt via e-mail, zullen uw gegevens enkel gebruikt worden om u te voorzien van informatie gerelateerd aan het thema door u bepaald in de e-mail. Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie. Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kan u contact met ons opnemen: info@pm.be

Geldig van 01 maart 2017

1. Toepassingsgebied

1.1.    Op alle overeenkomsten, met inbegrip van de aanbiedingen, bestelbonnen, offertes, correspondentie en facturen (gezamenlijk de “Overeenkomst”) aangaande het leveren van diensten (de “Opdracht”) tussen Bvba PM – Risk Crisis Change, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te K.M. Hendrikaplein 57, 9000 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473.448.981 (hierna “PM”) en de Klant, (elk afzonderlijk “Partij” of gezamenlijk “Partijen”) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2.    Door een beroep te doen op de diensten van PM erkent de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.In geen geval zijn de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. 1.3.    PM behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking hetzij door middel van een schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de website van PM. Indien de Klant de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wil aanvaarden, dient hij deze binnen de 10 dagen na ontvangst van de wijzigingen bij aangetekend schrijven te protesteren. Na het tijdstip van de inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

2.    Doel van de overeenkomst

  De Overeenkomst is erop gericht de crisisparaatheid en veerkrachtigheid van de Klant in kaart te brengen en te verbeteren alsook crises te voorkomen dan wel te beheersen door middel van ondersteunende diensten die PM in opdracht en met medewerking van de Klant levert.

3.    Aanbiedingen, offerte en orderbevestiging

3.1.    Alle aanbiedingen en offertes van PM zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. 3.2.    Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum. 3.3.    De Overeenkomst komt tot stand wanneer PM de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding of de ondertekende en gedagtekende aanvaarding van de bestelbon of offerte, zonder wijzigingen, door de Klant ontvangt. 3.4.    Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant verbindt de Klant. De Overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken en mededelingen tussen Partijen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. 3.5.    Tenzij andersluidend bepaald tussen Partijen, wordt de Opdracht pas uitgevoerd na ontvangst van een voorschot ten bedrage van 25 % van de prijs.

4.    De dienstverlening

4.1.    De algemene dienstverlening van PM kan onder andere bestaan uit: −    het verlenen van advies m.b.t. crisissituaties en -communicatie; −    het organiseren van opleidingen, training en oefeningen; −    het opmaken, aanpassen of auditen van crisis gerelateerde documentatie; −    het inschakelen van werkprocessen, protocollen, processen, netwerken en hulpmiddelen; −    onderzoek en ontwikkeling; −    lezingen, representatie en bemiddeling. 4.2.    PM voert de Opdracht voor de Klant uit zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte en dit volgens haar gebruikelijke procedures en werkmethodes en op het door PM bepaalde tijdstip en locatie.

5.    Tarieven en facturatie

5.1.    De Opdracht, hierin begrepen de prestaties van de medewerkers van PM, wordt vergoed volgens de tarieven zoals bepaald in de goedgekeurde aanbieding, bestelbon of offerte. 5.2.    Alle tarieven en prijzen zijn exclusief belastingen (zoals o.a. BTW, taxen, etc.) en/of andere kosten, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden met de geleverde diensten (zoals o.a.  accommodatie, vervoer, catering, huur, vliegtuigtickets, etc.). In de mate van het mogelijke zal PM de Klant inlichten van gebeurlijk te maken additionele kosten. Deze kosten zullen als bijkomende kosten worden gefactureerd aan de Klant. 5.3.    Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag zoals bepaald op de factuur. Bij gebreke hieraan is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na datum van de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Overeenkomst. 5.4.    Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag, is de Klant aan PM van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande factuurbedrag en dit tot aan de volledige betaling. PM behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. 5.5.    Elk protest met betrekking tot een factuur dient per gemotiveerde aangetekende brief aan PM te worden bezorgd binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest is de factuur definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Het protesteren van een factuur ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichting. 5.6.    In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht aan PM zijn de Klanten hoofdelijk verbonden tot betaling van het volledige factuurbedrag.

6.    Ondersteuning door de Klant

6.1.    De Klant zal aan PM de nodige ondersteuning en medewerking bieden zodat PM de Opdracht ongehinderd kan uitvoeren. De Klant zal hiertoe onder andere: −    alle informatie en documenten, inclusief Vertrouwelijke Informatie, vereist voor het uitvoeren van de Opdracht, aan PM ter beschikking stellen, alsook onmiddellijk enige wijziging melden m.b.t. deze informatie en/of verstrekte documenten; −    PM toegang verschaffen tot en in contact brengen met de medewerkers en personeelsleden van de Klant zoals nodig voor het uitvoeren van de Opdracht; −    zich ter beschikking houden van PM en zich proactief opstellen zodat overlegmomenten kunnen worden georganiseerd. 6.2.    De Klant zal ervoor zorgen dat haar medewerkers en personeelsleden de verbintenissen uit dit artikel zullen naleven en dat zij aan PM de nodige ondersteuning en volle medewerking zullen verlenen.  

7.    Aansprakelijkheid

7.1.    De verbintenissen die PM aangaat zijn inspanningsverbintenissen. 7.2.    De aansprakelijkheid (weze contractueel of buitencontractueel) van PM en haar aangestelden ten aanzien van de Klant m.b.t. het uitvoeren van de Opdracht zal te allen tijde beperkt zijn tot de rechtstreekse schade veroorzaakt door grove fout, opzettelijke fout of bedrog. In geval van grove fout zal de door PM verschuldigde schadevergoeding voor de veroorzaakte schade of verlies beperkt zijn tot de door de Klant reeds betaalde vergoeding voor de Opdracht. 7.3.    PM en haar aangestelden zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade geleden door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van een kans, het verlies van business, het verlies van winst, daling van omzet, verhoogde kosten, verlies van cliënteel of reputatieschade voortvloeiend uit of in relatie met de dienstverlening. 7.4.    De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzettelijke fout of bedrog.

8.    Intellectuele eigendomsrechten

8.1.    Alle Intellectuele Eigendomsrechten m.b.t. de aangeboden diensten, en de daaruit voortvloeiende knowhow, adviezen, modellen, werkwijzen, rapporten, presentaties, plannen, frameworks, etc. blijven uitsluitend eigendom van PM voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM de producten en resultaten van de Opdrachtn op enige wijze openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere recht van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 8.2.    Onder “Intellectueel Eigendomsrecht” wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, knowhow, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.

9.    Confidentialiteit

9.1.    Onder « Vertrouwelijke Informatie » wordt verstaan: alle informatie (van o.a. zakelijke, commerciële, technische, financiële of strategische aard, alsook data, ideeën, materialen, modellen, formules, rapporten, presentaties, plannen, programma’s, tekeningen, zaken- en fabrieksgeheimen) die zowel schriftelijk als mondeling wordt uitgewisseld tussen Partijen in het kader van en naar aanleiding van de Overeenkomst, maar uitgezonderd die informatie die verkregen is van derden zonder inbreuk te maken op enige vertrouwelijkheidsverbintenis, alsook de informatie die publiek beschikbaar is op het ogenblik dat de ontvangende Partij ze ontving of later publiek beschikbaar wordt en dit niet te wijten is aan een wanprestatie van die Partij. 9.2.    De Partijen zullen de Vertrouwelijk Informatie vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken voor het doel van de Overeenkomst. De Vertrouwelijke Informatie zal niet worden meegedeeld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij. 9.3.    Een Partij mag de Vertrouwelijke Informatie enkel bekendmaken: i)    aan haar werknemers, medewerkers, bevoegde vertegenwoordigers en professionele adviseurs, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en op voorwaarde dat deze personen gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverbintenissen die ten minste even strikt zijn; ii)    aan juridische of administratieve instanties die de overmaking eisen krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijke beslissing; iii)    indien dit nodig is om de Overeenkomst af te dwingen in een juridisch geschil tussen de Partijen. 9.4.    De Vertrouwelijke Informatie strekt enkel tot uitvoering van de Overeenkomst en blijft de eigendom van de informatieverstrekkende Partij. 9.5.    PM zal bij de beëindiging van de Overeenkomst of op eenvoudig schriftelijk verzoek van de Klant overgaan tot teruggave of vernietiging, voor zover als praktisch haalbaar, van de Vertrouwelijke Informatie, alsmede alle kopieën of reproducties. 9.6.    De vertrouwelijkheidsverbintenissen blijven gelden na de beëindiging van de Overeenkomst.

10.    Beëindiging van de overeenkomst

10.1.    De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur en treedt in werking op het ogenblik zoals bepaald in punt 3.3 en eindigt op het ogenblik waarop de Opdracht is voltooid. 10.2.    Indien een Partij zijn verbintenissen niet nakomt, heeft de benadeelde Partij het recht om: i) de Overeenkomst te schorsen totdat de ingebreke blijvende Partij zijn verbintenissen is nagekomen; of ii) de Overeenkomst vervroegd te beëindigen indien de in gebreke blijvende Partij nalaat de wanprestatie te herstellen binnen de 10 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling. 10.3.    Bij vervroegde beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant alle door PM verleende diensten betalen, alsook de kosten die PM moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat PM nog had kunnen factureren aan de Klant indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien PM bewijst dat de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade.

11.    Onafhankelijkheid

11.1.    PM vervult haar taak in volle onafhankelijkheid en bepaalt zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden zij de diensten zal leveren. 11.2.    De medewerkers van PM maken op geen enkele wijze deel uit van het personeel van de Klant. De Klant zal geen secundaire arbeidsvoorwaarden noch enig ander personeelsvoordeel aanbieden aan de medewerkers van PM.

12.    Belangenconflict

Van zodra PM wordt geconfronteerd met een belangenconflict ingevolge activiteiten buiten de Overeenkomst die een impact heeft op de Opdracht, zal zij hiervan de Klant op de hoogte stellen.

13.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het ontstaan, de geldigheid en/of de uitvoering van deze Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

14.    Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden, om welke reden dan ook, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet worden aangetast en zullen zij hun volle werking behouden.

15.    Afstand van recht

Het niet onmiddellijk afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid door een Partij zal de rechten en bevoegdheden van deze Partij niet aantasten of beperken. Afstand van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

16.    Kennisgeving

Elke kennisgeving of mededeling door een Partij wordt schriftelijk, al dan niet elektronisch, gericht aan de andere Partij met toepassing van de contactgegevens zoals opgenomen in de goedgekeurde bestelbon.

17.    Privacy

PM respecteert uw privacy. Door PM verwerkt de gegevens van Klanten en prospecten voor klantenbeheer en -onderzoek, marketing en voor informatiedoeleinden. PM eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard op een beveiligde server en zijn niet toegankelijk voor derden. Men kan op eenvoudig verzoek de gegevens laten wijzigen of zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing door een e-mail te richten aan info@pm.be. De persoonsgegevens kunnen gratis worden opgevraagd mits bewijs van identiteit. Door persoonsgegevens te verstrekken wordt aan PM uitdrukkelijk de toestemming gegeven om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.  

Intellectuele eigendom

PM is de houder van de auteursrechten op deze website en alle andere websites uit het netwerk van PM. Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name –doch niet uitsluitend- over de foto’s teksten, logo’s, slogans, handelsnamen,... zijn voorbehouden. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van PM of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden. Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mail adres info@pm.be.

Gebruiksrecht

Een bezoeker of gebruiker van websites uit het netwerk van PM mag de websites niet gebruiken voor enige onwettige acties of praktijken inclusief het onwettig betreden van bepaalde delen van de websites, hacking of opladen van virussen.

Aansprakelijkheid

PM heeft deze website met grootste zorg opgericht en ontworpen. PM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie. PM kan de meegedeelde informatie ten alle tijde wijzigen zonder enige voorafgaandelijk kennisgeving. PM stelt alles in het werk om ons netwerk van domeinen te vrijwaren van virussen en SPAM. Deze website werd gecreëerd om een algemene informatie te geven aan de bezoeker omtrent de activiteiten, producten en diensten van PM. Hij zal regelmatig bijgewerkt worden. Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen. De informatie waar geen betaling voor vereist is op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. PM wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van deze website. Niets op deze website, of andere websites uit het netwerk van PM, mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Hyperlinks

PM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorverwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen. Links naar onze websites uit het netwerk van PM mogen aangebracht worden indien deze via e-mail aangevraagd werden en door PM goedgekeurd werden via het zelfde medium, door een verwijzing naar sites uit het netwerk van PM mag er geen vergoeding verworven worden. Indien links naar de websites uit het netwerk van PM aangebracht worden op websites van derden, garandeert diegene die de link aanbrengt dat er geen gebruik gemaakt wordt van frames om de inhoud te presenteren op de eigen website(s). De links moeten steeds naar de pagina’s van de effectieve website uit het netwerk van PM verwezen worden.

Contact
PM BVBA
K.M. Hendrikaplein 57
9000 Gent
+32 479 112 112
info@pm.be
Belfius Bank
IBAN: BE76 0688 9886 7095
BIC: GKCDBEBB
BTW BE 0473.448.981
NACE code 82990